30 October 2012

தின''சிரி '' ஜோக் !!!என்றும் சிறைக் கஞ்சா சிங்கம்!

''தலைவர் ஜெயிலுக்குப்போய்  கஞ்சாவிற்கு அடிமை ஆகிட்டாராமே ,ஏன்?''

வெளியே இருந்தா 'சிறைக்கு அஞ்சா சிங்கம் 'உள்ளேபோனா 'சிறை கஞ்சா
  சிங்கம் 'ஆச்சே!''

No comments:

Post a Comment