30 November 2012

'சிரி'கவிதை,.....?யை ...! ஆக்குவதுதான் வாழ்க்கை!

முடியுமா என்பதே  தவறு ..
'முடி'யும் கூட வளர்ச்சி அடையாமல்  உதிர்வதில்லை!

தின 'சிரி ' ஜோக்!!!,மனைவிக்கு தெரியாமல்

"ATM ரூமுக்குள்ளே போனாதான் தெரியுது !,பலபேர் மனைவிக்கு தெரியாமல் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு ........!"
"எதை ?"
"பேங்க்பாலன்ஸ்சை தான் !அதை  மறைக்க  ஸ்லிப்பை கிழிச்சு போடறாங்களே! "

29 November 2012

'சிரி'கவிதை! அதை இப்ப நினைத்தாலும் உடம்பு கூசும் !


மாறும் உலகில் மாறாது இருப்பது .......
கரப்பான் பூச்சியும் ,
அது உடலில் ஊர்ந்தால் ஏற்படும் அருவருப்பும் !

தின 'சிரி ' ஜோக்!!! தணிக்கையா ? தனி கையா ?


"வர வர சினிமாவிலே ஆபாசம் அதிகம் ஆகுது ,
தணிக்கை பண்றாங்களா இல்லையா ?"

"தனியா கையை நீட்டி பண்றாங்களோ என்னவோ ?"

28 November 2012

'சிரி'கவிதை! திருமண அகழி !


மதில்மேல் பூனையைவிட 
அகழியில் விழுந்த பூனை male !

தின 'சிரி 'ஜோக்!!! இதுவும் பழிக்கு பழியா ?

''usa முன்னாள் அதிபர் புஷ் 'தன் நாய்க்கு இந்தியான்னு பேர் 
வைச்சு இருந்தாராமே?

''நம்ம ஊர்லே பாதி நாய்களை ,ஜிம்மி ஜிம்மின்னு சொல்றது 
அவருக்கு தெரிஞ்சு இருக்கும்!ஜிம்மி கார்ட்டரும் usa 
முன்னாள் அதிபரோட பேர் ஆச்சே!''27 November 2012

'சிரி 'கவிதை ! கால் வைத்தாலே கலவரம் !

'சிரி 'கவிதை ! 
கால் வைத்தாலே கலவரம் !


நீதி கேட்டு நீண்ட பயணம் ...
பயண  வழியில் விழுந்தது நூறு பிணம் ...
தலைவர்  முடித்துக் கொண்டார் ...
பயண  இலக்கை அடைந்துவிட்டோம் என்று !

தின 'சிரி ' ஜோக்!!!பார் இல்லா பாருலகம் உண்டா?


''''நீரின்றி அமையாது உலகுன்னு பாடிய வள்ளுவர் இன்னைக்கு வந்தா .......''

''என்ன பாடுவார்?''

''டாஸ்மாக் பார்களை பார்த்து  'பார் 'இன்றி அமையாது  உலகுன்னு  பாடுவார் !''


26 November 2012

'சிரி 'கவிதை !தம்பதிகளை பணம் படுத்தும் பாடு !

'சிரி 'கவிதை !


பணம் படுத்தும் பாடு !

ஜோடிப் பொருத்தம் போட்டி ...
வென்ற பணம் தந்தது ...
 தம்பதிகளுக்கு  டைவர்ஸ் !! 

தின 'சிரி ' ஜோக், !!ஜொள்ளு பார்ட்டி பேஷன்ட் போலிருக்கு!

''இனி மேல் நீங்க  சுகரை கண்ணாலே கூட பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா, சந்தோசமா சரின்னு சொல்றிங்க ,எப்படி?''

''பிகரை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலேயே ,டாக்டர் !25 November 2012

சிரி' ப்பாக்கம்!!!ஸ்வேதா மேனன்baby girl … Born With Cinema!


ஸ்வேதா மேனன்
baby girl   Born With Cinema!
     rikayiwapypUe;J te;j Rz;l tj;jy; Fok;G kzk;`hy; Nrhghtpy; vd; fld; TVAk;> Ngg;gUk; ghHj;Jf; fplg;gNj vd;wpUe;j N[hf;fhspia Rz;b ,Oj;jJ.
     jd; jHkgj;jpdp nrsjhkpdpapd; tha;> fhijtpl mjpf ePsk; vd;whYk;> thaf;F Urpaha; Mf;Ftjhy;> gpd;dJf;F Kd;dJ guthapy;Nyd;D epidj;Jf; nfhz;l N[hf;fhsp R.t.F. kzj;ij gpuhzhahkk; nra;tJNghy; xw;iw %f;fpdhy; cwpQ;rpdhH.
     vd;dq;f nkJth %f;if cwpQ;rf;$lhjh? Fok;Gf; nfhjp Mtp cq;f %f;if N[hf;fp Neuh tUJ> ghUq;f!.
     mLj;J nehb `r;..`r; vd;W N[hf;fhsp Jk;kpajpy; mtH ifapy; ,Ue;j epa+]; Ngg;gH ];gpNu kioapy; Fspj;J Kbe;jJ.
     kWgbAk; %f;if cwpahjPq;f! nfhjpf;fpw Fok;G cq;f %f;FNy EioQ;rpLk;!
     vd;id fpz;ly; gz;wJz;zh kl;Lk; vg;gbj;jhd; Nahrpg;gpNah njhpaNy> nrsjhkpdp!
     Gspiaf; fiuf;Fk;Nghnjy;yhk; cq;f Nahridjhd; tUJq;f!
     rhp> rhp> rPf;fpuk; rhg;ghl;ilf; nfhz;Lth! ehl;Lf;F xU ey;y nra;jpia nrhy;y Ntz;ba flik miof;FJ!
     nfhQ;rk; nghWq;f> nfhjpr;Rf;fpl;bUf;F Fok;G! vd;dNth ey;y nra;jpd;D nrhd;dPq;fNs vd;dJ?
     ijhpakh KbT vLf;fpw xU ngz;kzpaplk; Ngl;b vLj;J vOjyhk;D ,Uf;Nfd;!
tpz;ntsp tPuhq;fid Rdpjh tpy;ypak;ir re;jpf;fg; NghwPq;fsh?
     mJf;F mnkhpf;fh NghfZk;> gh];Nghu;l;> tprh vy;yhk; NtZk;...
     ,q;fpyP\;Ny ];gPf;fj; njhpaZk;> cq;fSf;NfJ me;j rhkHj;jpak;?
     fnuf;l;! mjdhyjhd; kiyahsj;jpy; giwQ;rp xU ebifia Ngl;b vLf;fyhk;D ,Uf;Nfd;!
     pஜோக்காளி  ebifq;f tp\aj;jpNy tPf;fhsp! njhpQ;rJjhNd?
     eP epidf;fpw khjpup ,y;Ny> ,e;j ];Ntjh Nkdd;q;fpw ebif.  mtq;f jd; ep[ gpurtj;ij xU glj;jpNy fhl;LwJf;F ijhpakh rk;kjpr;R ,Uf;fhq;f!
     nghwffhj Foe;ijf;F gpurt NtjidapNy Jbf;fpwkhjphp ebf;fpwtq;fNshl ep[ gpurtj;ij> ve;jg; glj;jpNy fhl;lg;Nghwhq;f?
     fsp kz;Zd;D Nfs;tpgl;Nld;!
     Nfs;tp vd;dhgLwJ> jiyapNy ,Uf;fpwJ jhNd? nlypthp ehu;ky;jhdh> rpNrupadh?
     fj;jhpapypUe;J mtq;f jg;gpr;Rl;lhq;f! Mdh ,e;j nlypthp rPd; nrd;rhu; fj;jhpapypUe;J jg;gpf;Fkhd;D njhpaNyNa!
     MshSf;F xU ftiy cq;fSf;F ,g;gb xU ngUq;ftiy!
     nghwe;j me;j ngz; Foe;ijf;F rgPdhd;D ngaH ntr;R ,Uf;fhq;fshk; gjpdhW tUrk;Nghdh rpdpkhtpNy rgpdh Nyb #g;gH ];lhuh tUk;D epidf;fpNwd;.
     jPHf;f jhprdkh nrhy;wPq;fNs> vg;gb?
     gpwf;Fk;NghNj rpdpkhtpNy jiyfhl;b nghwe;jjhr;Nr! rgpdhd;dh mofpd;D mHj;jkhk; - Nru ehl;Lg; ngz; mofhj;jhNd ,Uf;Fk;!
     nuhk;g topahjPq;f n[hs;S xOFJ!
     vd;idr; nrhy;wpah? me;jf; fhyj;jpNyNa Nru ed;ehl;bsk; ngz;fSlNdd;D ghujpahNu ghb ,Uf;fhNu! me;j Kz;lhR ftpQd; kdrpNyAk; xU thypg ftpQd; ,Ue;jpUf;fhd; ghU!
     IiaNah> mb gpbr;r ehj;jk; tUNj> mj ghHf;fZk; Kjy;Nyd;D rikayiwf;Fs; nrd;w nrsjhkpdp KfKk; Rz;l tj;jf; Fok;ghdJ!
     mLg;gpy; ,Ue;j Rz;l tj;jf; Fok;G> Rz;bg;Ngha; ghj;jpuj;jpNy xl;b nrj;j Fok;G MfpapUe;jJ.
     cq;f fspkz;id vd; jiyapNyAk; fl;bl;Bq;fNs! vd;w nrsjhkpdpapd; Kfj;jpy; rhz;b Gay; ikak; nfhs;tijg; ghHj;j N[hf;fhsp fpNul; v];Nfg; MdhH!      

  

'சிரி 'கவிதை!! ரோஜாக்கள் ஜாக்கிரதை !

'சிரி 'கவிதை !

ஜாக்கிரதை !

ரோஜாவை முத்தமிடாதே ....
உன் தாடி முள் குத்தி விடலாம் !

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!அனுஷ்கா தான் கொடுப்பதும் ,கெடுப்பதும்!


                                


                                                                                         
''யோகா  செஞ்சா  நல்லா  தூக்கம்  வரும்னு  சொல்றாங்களே ,உண்மையா?''

''உண்மைதான்!  யோகா டீச்சரா  இருந்த அனுஷ்கா தூக்கத்தை  கொடுத்தாங்க !ஆனா இப்போ 
நடிகை ஆகி ரசிகர்கள்   தூக்கத்தை  கெடுக்கிறாங்களே!
                                                                                            


                                                                                
                                                                               

24 November 2012

'சிரி'கவிதை ! புதிரான கவிதையா அவள்?


பாரசீக கவிதையாய்...
 என் விழிகளில் தெரிகிறாய் நீ !
உன் விழிகள் மொழிப் பெயர்த்தால்  அல்லவா 
கவிதை எனக்கு  புரியும் ?

தின 'சிரி ' ஜோக்!!டெங்கு வரும்ன்னு டங்கு டங்குன்னு குதிக்கிற அப்பா!


''டாக்டர்  நீங்கதான் எங்க அப்பாவுக்கு  அட்வைஸ் பண்ணனும்!''

''ஏன்? ''

''நெட்டையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா கம்ப்யூட்டர் வைரஸ் மூலமா  எனக்கு 

டெங்கு காய்ச்சல் வந்திடும்ன்னு பயப்படுறாரே!''
23 November 2012

'சிரி'கவிதை !நியாயமான ஆசை!


ஐம்புலனும்  அடங்கும்முன் 
ஆம்புலன்சில் ஏறும் நிலை வேண்டாம்!

தின 'சிரி ' ஜோக்!!!!தலைவருக்கு பிடித்த ராகம் !


''தலைவரை  பேட்டி கண்ட  நிருபர்கள் எல்லாம் சிரிக்கிறாங்களே ,ஏன்?''

''செஞ் 'சுருட்டி ' ராகம்தான் தனக்கு  ரொம்ப பிடித்த ராகம்ன்னு சொல்றாராம்!''
22 November 2012

'சிரி'கவிதை !நினைவெல்லாம் நைட்டி?ஆபீசில் ....
மதியம் பசிக்கையில் தெரிகிறது ....
லஞ்ச் கேரியரை கொண்டு வர மறந்து விட்டோம் என்று !
பாவம் !என்னவளும்  மறந்து விட்டாள் ...
'' நைட்டியுடன்  நின்று என்னை வழி அனுப்பாதே ''
என்று நான் சொன்னதை!

தின 'சிரி ' ஜோக்!!! மனைவியின் குரலுக்கு மரியாதை!என்னங்க ,என் குரல்லே நடுக்கம் இருக்குன்னு  பாட்டுப் போட்டியிலே 
இருந்து நீக்கிட்டாங்க!''

''நம்பவே முடியலேயே .நடுங்க  வைக்கிற உன் குரல்லேயும் நடுக்கம் 
இருக்கா?21 November 2012

'சிரி'கவிதை !தொடக்கத்திலேயே ஒரு முற்றுப்புள்ளி!


பிரசவம் என்றவன் தீர்க்கதரிசி...
பிரசவத்தில் வந்தோர் எல்லாம் 
பிறகு சவமாய் போவதால்!

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!நகை உனக்கு !நங்கை நீ எனக்கு!


'' நகைக்கடை அதிபரோட டீலிங் ,விளம்பரப் படத்திலே நடிச்ச நடிகைக்கு ரொம்பப் பிடிச்சு போச்சாம்!''

''எப்படி?''

"அந்த நகைகளை   நீயே வைச்சுக்கோ ,உன்னே நான் வச்சுக்கிறேன்னுட்டாராம் !''

20 November 2012

'சிரி'கவிதை !தந்தைக்கு மரியாதை !

இருந்தவரை 
ஏசிய பிள்ளைகள் 
இறந்தவரை வைத்தார்கள் 
AC பெட்டியில் !

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!கார்த்தி ,கார்த்திகா ஜோடி சேர்ந்தா ..........


''சிவகுமார் வாரிசும் ,ராதா வாரிசும் ஜோடியா நடிச்சா படம் 
சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுமா ,ஏன்?''

''கார்த்தி ,கார்த்திகான்னு பெயர் பொருத்தமா இருக்கே!''


19 November 2012

'சிரி'கவிதை !கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி அவள் !


ஊட்டியிலும்  இல்லை 
நகரும் பூந்தோட்டம் .....
ஸ்கூட்டியில் என் ஸ்வீட்டி !

'' தின 'சிரி ' ஜோக்!!!மூணு வருசத்திலே டிகிரி வாங்கியது அந்த காலம் !

''உங்க பையன் மூணு வருச படிப்பை வெற்றிக்கரமா  முடிச்சிட்டான்னு சொல்றீங்க ,
வேலை ஏதும் தேடுறானா ?''

''அட நீங்க வேற ,அவன் படிச்சு  முடிச்சது prekg ,Lkg ,Ukg தான் !''18 November 2012

'சிரி'கவிதை! காதலின் மொழி .....

மௌனத்தால் சொல்ல முடியாவிட்டால் 
மைக் போட்டும் சொல்லமுடியாது 
காதலை .!

தின 'சிரி ' ஜோக்!!!ரஜினி மட்டுமா கோச்சடையான் ?


''மதுரைக்காரங்க எல்லாரும்  கோச்சடையான்கள்தான்னு 
சொல்றிங்களே ,எப்படி?''

''கோச்சடையில்  இருந்து வர்ற குடி தண்ணீரை  குடிச்சிட்டு 
வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க !''

17 November 2012

'சிரி 'கதை!!கேக்காத காதும் கேக்கும்!!
தின 'சிரி 'ஜோக்!!!வீடு பிடிக்கலைன்னா இப்பிடியா சொல்றது?

''குறைந்த  வாடகையிலே  இந்த  வீடுதான்  இருக்கு ,உங்களுக்கு  பிடிக்குதா?''

''வீடா இது? பேசாம to let க்கு   பதிலா  toilet   னு போர்டுலே எழுதுங்க!''16 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக் !!!சோனாவின் டிஷ்யூ க்கு பதிலடி!

''அந்த நடிகையோட  ஆம்பளைங்க 'டிஷ்ஸும் ,டிஷ்ஸும் 'ன்னு 

சண்டை போடுறாங்களே .ஏன்?''

''ஆம்பளைங்க  எனக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரிதான்னு பேட்டி 

கொடுத்து இருக்காங்களே!''


15 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!நமீதாவுக்கு புதிய பட்டம்
''நடிகை நமீதாவுக்கு 'ஆறடி உயர மோகினி'ன்னு பட்டம் கொடுத்து இருக்காங்களே!''

ஆமா,உயரத்தை பார்த்தவங்க அடுத்து ,எடையை பார்த்து எழுபது கிலோ ஏஞ்சல்னு பட்டம் 

கொடுக்க போறாங்களாம்!

14 November 2012

'' தின .சிரி ' ஜோக்!!!காதலில் உண்மை உண்டா?

''உன்னை  ஒன்று கேட்பேன் ,உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்று பாடுற காதலிக்கு அட்வைஸ் பண்ணனும்!'' 

''என்னான்னு?''
''காதலன் சொல்றதெல்லாம் பொய்னு தெரிஞ்சும் இன்னும்  ஏன் காதலிக்கிறேன்னுதான் !''


13 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக்!!! அழகை ரசித்தால்

''அழகை ரசித்தால் ' மெய் மறந்து போகுது டாக்டர்!''

எப்படி?

''ஊசியே நீங்க போட்டா வலிக்குது ,உங்க நர்ஸ் போட்டா வலிக்க மாட்டேங்குதே!

12 November 2012

' தின 'சிரி 'ஜோக்!!!சுண்டி இழுக்கும் மாளவிகா

தரை  தட்டி நிற்கிற  கப்பலை ,இழுவை கப்பல் இழுத்து விடும்னு உறுதியா சொன்னிங்களே,எப்படி?''

''கருப்புதான் எனக்கு  பிடிச்ச கலருன்னு நம்மை சுண்டி இழுத்த மாளவிகா பேரை அந்த இழுவை 

கப்பலுக்கு வைத்து இருக்காங்களே!''

                                                                                        Malavika                

11 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!தமன்னா ஞாபகம் இவருக்குமா?

'''மன்னாமன்னான்னு அழைக்கக் கூடாது ன்னு அரசர் கட்டளை போட்டு இருக்காரே ,ஏன்?''

''தமன்னா ஞாபகம் வந்து விடுகிறதாம் அவருக்கு!''10 November 2012

'சிரி' கதை!!சினிமாங்கிற மீடியம்


rpdpkhq;fpw kPbak;...........

    FWf;F topapNy rk;ghjpf;f epidf;fhjPq;fd;D nrhd;dhYk; Nfl;f khl;Nlq;fpwPq;f! ,j;jid yhl;bhp bf;nfl;ilf; fpopr;Rg; Nghl;bUf;fPq;fNs hpry;l;lhtJ ghh;j;jPq;fsh?'

    kJiuf;F Kjy; ghpRd;D thy; Ngh];lh; Nghl;L ,Ue;jhjhd;Ngg;ghpNy hpry;ilg; ghh;f;fpwJ jhNd vd; tof;fk;? vd;id vd;d mQ;R gj;Jf;F Mirg;gLwtd;D epidr;rpah?

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!தானா பேசினா பைத்தியமா?


''தானாப்பேசிகிட்டு போறப் பைத்தியங்களை பைத்தியம்ன்னு சொல்ல முடியலே! ''

''ஏன்?'

''செல்போன் ப்ளுடூத்லே பேசிக்கிட்டு போறவங்களைப் பார்த்த அப்படித்தானே இருக்கு!''9 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக்!!!கு ..க ..என்றாலும் ஜனத்தொகை குறையலேயே!

''குவாகுவான்னு அழ வேண்டியஅந்த  குழந்தை ஏன் குகாகுகா ன்னு அழுது ?'' 

''ஆறாவதா பொறந்த குழந்தை ஆச்சே !குடும்ப கட்டுப்பாட்டை ஞாபகப்படுத்துது!''

8 November 2012

தின 'சிரி 'ஜோக் !!!வாலிப வயது பேசுது!

''''கோவிலிலே சைட் அடிக்கிறது தப்புன்னு பட்டது .அதனாலே விட்டுட்டேன்!''

' எதை?''
    
''கோவிலுக்கு  போவதைதான் !''


7 November 2012

தின 'சிரி ' ஜோக்!!! தலைஇல்லா முண்டம் ,,இதுதானா?

'' உங்க மாப்பிள்ளையை இந்ததலை  தீபாவளிக்கு ஏன் அழைக்கலே ?

''என் பொண்ணை கொடுமை பண்ற அந்த 'முண்டத்திற்கு 'தலை தீபாவளி ஒரு கேடா ?

6 November 2012

தின 'சிரி ' ஜோக்!!!தப்பா அர்த்தம் எடுக்காதிங்க!

''முத்து குளிப்பதை பார்க்க ஆசையா இருக்குடி!''

''உனக்கு ஏண்டி இந்த விபரீத ஆசை?''

''அட நீ வேற!கடல்லே முத்து எடுப்பதை பார்க்கணும்னு சொல்ல வந்தேன் !


5 November 2012