29 December 2012

'சிரி'கவிதை!நடு இரவில் இளம்பெண் தனியாக நடக்க முடிக்கிறதா ?உண்மை சுதந்திரம் இன்னும் வரவில்லை ...
தேசப் பிதாவின் தீர்க்கத் தரிசன வார்த்தைகள் ...
நடு இரவில்சாலையில்  இளம்பெண்  தனியாக நடக்க முடியும்
நாளே உண்மையான சுதந்திர நாள் ! 

No comments:

Post a Comment