15 August 2013

தின 'சிரி ' ஜோக்!தலை கீழாய் நின்று கொடி வணக்கம் செய்ய முடியாதே !

''தலைநிமிர்ந்து கொடிவணக்கம் செய்யவேண்டியவங்க ஏன் தலைக் குனிஞ்சு நிற்கிறாங்க ?''
தலைவர் ஏற்றின கொடி தலைக்கீழா பறக்குதே !

No comments:

Post a Comment