3 November 2013

தீபாவளி ரீலீஸ் ,ஆ 'ரம்பம் 'இன்று ஆரம்பம் -2

இந்த பதிவு... பாமினி பான்ட்டில் இருப்பதால் படிக்க முடியவில்லையெனில் ..சைடுபார் மேலேயுள்ள கேட்ஜெட்டில் க்ளிக்கி  பாமினி பாண்டை டவுன் லோட் இன்ஸ்டால் செய்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் ...சிரமத்திற்கு மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் !  
(நேற்றைய தொடர்ச்சி ...)

%l;iliag; gpbj;J ePhpy; kpjf;ftpl;Lf; nfhy;Yk; [y rkhjp Kiwapy; rpukk; mjpfk; vd;gjhy; Fiythio %l;ilf; nfhiy Kiwiaf; fz;Lgpbj;Njd;.
Nyg;gpuh];Nfhg; F.f rpfpr;iriag; Nghy; ,k;KiwAk; vspjhdJld; cw;gj;jpiaAk; epWj;jty;yJ. ,jw;fhf ,e;j tUl Nehgy; gupR N[hf;fhspf;F epr;சak;.
xLk;Kaiy gpbg;gijtplxLk; %l;iliag; gpbg;gJ fbdkhjyhy; thiog; goj;jhy; njhl;lhNy NghJk;.fhe;jj;Jld; xl;bf; nfhz;l ,Uk;igg; Nghy jg;gpf;f Kbahky; 
%l;ilfs; Js;sp Js;sp rhFk; fhl;rp! M`h! mUik! ,e; etPd Kiw %l;il xopg;gpw;fhf ed;wha; fdpe;j thioj;jhh; vd;tPl;by; vg;NghJk; jahh;!
vkfhjf %l;ilfs; iel; \pg;il Kbj;Jf;nfhz;L RtNuWk; Neuk;. எப்  எம்  thndhypapy; இசை அருவி ngUf;nfhLj;J xLk; xir vd; fhjpy; ehuhrkha; tpOfpwJ.
gLf;ifapypUe;jgbNa RNyh; RNyh Ntfkh te;J ,e;j NubNah rdpaid Mg; gz;Z! vd;Nwd;.
fhyq;fhh;j;jhNy Vd; ,g;gb fhl;Lf;$r;ry; NghLwPq;f. vd;W vd; mUik kidtp RNyhrனா Rg;ughjkha;Nfl;lhs;.
xz;Zkpy;iy ,g;gghbd ghl;ilf; Nfl;bah? vd;Nwd;.


 ve;jg; ghl;L?


uhj;jpரிG+uh %l;ilj; njhy;iy jhq;fKbaNy ,td; vd;dlhd;dh tpbQ;rJk; tpbahjJkh ghjp J}f;fj;jpy; $e;jiy jltp urpg;gjpy; ,d;gk;d;D ghl;ilg; NghLwhd;.
mNlq;fg;gh! ,g;gjhd; IahTf;F Qhdk; nghwe;jpUf;F vd;W (kz;L kDrq;fpwijr; nrhy;yhky;) nrhy;yp RNyh vd; fd;dj;ijf; fps;Sfpwhs;. nry;ykhfj;jhd;. Mdhy; vdf;F gpNsL ntl;bakhjphp vhptij vg;gb nrhy;y?
Ntw tPL ghUq;fd;D nrhd;dh........ Nfl;lhjhNd? vd;W mYj;Jf; nfhs;fpwhள்
RNyh 5000 &ghapy; thlifapNy nrd;idapy; tPL rPf;fpuk; fpilf;Fkhf;Fk;? nfhQ;rehs; nghWj;Jf;f! vd;W ehisg; Nghthh; ehadhuha; gjpy; nrhy;yptpl;L LPj; Ng];l; gpu];Ald; fpzw;wbf;Fr; nrd;Nwd;. mq;Nf gf;fj;JuhKLTk; jd; ehiye;J gw;fSf;F nkUNfw;wpf; nfhz;bUE;jhh;.
Fl; khh;dpq; vd;W tuNtw;whh;.


Mkh Mkh khh;dpq; MdhNy Fl;jhd; iel;Ny epk;kjpah J}q;fth KbaJ? vd;Nwd;.
fy;ahzkhfp MWkhrkhfNy mJf;Fs;Ns mYj;Jf;fpwPq;fNs.
ml ePq;f xz;Z! %l;ilj; njhy;iyd;D nrhy;y te;Njd;. Mkh……. Cq;f tPl;LNy vg;gb?
                    (மூட்டைக் கடியில் இருந்து எப்படி விடுதலை ஆனார் ?நாளை தெரிஞ்சுடும் !)

4 comments:

 1. ஆரம்பம் 1 போலவே இந்த பதிவும் Font மாறியுள்ளது... சரி செய்யவும்... நன்றி...

  ReplyDelete
  Replies
  1. உடனேபான்ட் மாற்றி என்னால் 'டைப்பிக்க 'முடியலே .பாமினி பான்ட் உள்ளவர்கள் படிக்க முடிவதால் பதிவைப் போட்டுள்ளேன் .சிரமத்திற்கு மன்னிக்கவும் !
   நன்றி தனபாலன் ஜி !

   Delete
 2. யாராவது இதைப் படித்ததாக கூறினால் உடனே தெரிவிக்கவும்... 9944345233 நன்றி...

  ReplyDelete
  Replies
  1. நண்பர் கவியாழி அவர்களை தொடர்பு கொண்டு விசாரித்ததில் ,படிக்க முடியவில்லை கூறியதால் ,தற்காலிக தீர்வாக சைடு பாரில் பாமினி பான்ட் டவுன் லோட் ,இன்ஸ்டால் செய்துகொள்ளுமாறு லிங்க்கை கொடுத்துளேன் .
   படித்துப் பார்த்தபின் நீங்கள் இடப்போகும் கருத்துக்கு ஆவலோடு காத்து இருக்கிறேன் !
   நன்றி தனபாலன் ஜி !

   Delete